Obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

Typ: ostatné
Verejná vyhláška

Dňa 27.02.2018 podal stavebník Obec Nová Vieska, č.d. 294, 943 42 Nová Vieska, IČO: 36 361 518 v zastúpení Mgr. Valéria Geri, žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu

Názov stavby:            Rekonštrukcia chodníkov v obci Nová Vieska

Obec Nová Vieska, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ust. § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov (ďalej len "stavebný zákon") v súlade s ustanovením § 61 ods 4 a § 69 ods. 1 stavebního zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou.

 


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2018 15:57
Autor: Správce Webu