Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Vieska na I. polrok 2017

Vyvesené: 24. 4. 2017

Dátum zvesenia: 10. 5. 2017

Späť