Navigácia

Obsah

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Novej Vieske logo skola

otvorila svoje brány 1-ho septembra 1950 v budove Reformovanej cirkvi Nová Vieska. V roku 2006 sa zariadenie presťahovalo do budovy škôlky, na prízemie.

     Je to málotriednou základnou školou, ktorá poskytuje vzdelávanie žiakom v 1. až 4. ročníkoch. Vyučovanie prebieha v 1 učebni  a v 1 odbornej (počítačová učebňa) učebni. Súčasťou školy je malá školská knižnica pre žiakov a tiež pre pedagógov. Pre deti s poruchami učenia  pôsobí asistent učiteľa.

     Jedným z hlavných cieľov v našom pedagogickom programe je rozvoj detí pomocou spoznania našej ľudovej kultúry, úspešne pri škole funguje krúžok ľudového tanca a spevu ľudových pesničiek.

     Škola úzko spolupracuje s viacerými organizáciami v obci, naše deti pravidelne vystupujú na podujatiach ako Deň obce, Oslava jubilantov, Deň dôchodcov, výročné schôdze niektorých organizácií. Aktívne sa zúčastňujú na podujatiach zamerané na pohyb ako Beh obce, Športový deň detí a rodičov, súťaže Dobrovoľného hasičského zboru; organizujeme výlety a exkurzie, zbery druhotných surovín.

     Vo dvore je umiestnené detské ihrisko materskej školy, ktoré používajú aj žiaci pri rekreačnej činnosti v poobedňajších hodinách. S učiteľkami materskej školy sa vybudoval veľmi dobrý vzťah, zorganizujú sa spoločné aktivity pre deti, rôzne podujatia a vystúpenia.

     Naša škola chce dať žiakovi šancu samostatne a kreatívne rozmýšľať,  hľadať riešenia na vyskytnuté, či už reálne alebo modelované problémy. Zároveň však chceme ukázať žiakom aj to, že život nie len o nahromadení materiálnych hodnôt, ale aj o spoznaní ľudských hodnôt a nových  poznatkov.

     Praktické vyučovanie smeruje k života blízkemu sprostredkúvaniu vedomostí a to vo všetkých predmetoch, v čom je  obzvlášť dôležitá pozitívna motivácia.

   Ďalej našim cieľom je viesť žiakov na doživotné vzdelávanie sa, na samovzdelávanie pripraveného a schopného človeka. Uprednostňujeme pred lexikálnym vzdelávaním tvorivé vzdelávanie, ktoré spočíva na logickom myslení.

 

iskola

Adresa: 943 42 Nová Vieska č. 31 

Tel. kontakt: 036/7593164

 

Poverená riaditeľka: Bc. Eva Gulyásová

Učitelia: Valéria Tóth, Erika Fűri, István Tatár  - farár Reformovanej cirkvi

 

iskola2

dk

 

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.