Navigácia

Obsah

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Postavenie, výkon a rozsah činnosti hlavného kontrolóra sú zakotvené v zákone o obecnom zriadení.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola:

Hlavný kontrolór obce, zvolený Obecným zastupiteľstvom Nová Vieska,

dňa 28.03.2019:

Mgr. Monika Szarka