Obsah

Kronikár obce Nová Vieska

 

Povinnosť založiť a viesť obecnú kroniku vo všetkých obciach a mestách je nariadená zákonom č. 369/1990 Zb.  z.  o obecnom  zriadení. V §4 Samospráva obce v bode s uvedené: Obec pri výkone samosprávy najmä: vedie kroniku v štátnom jazyku, prípadne v jazyku národnostnej menšiny.

Naša obec zriadila pomocou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky chránené pracovisko pre kronikára obce.

Kronikár je úradná osoba, ktorá má záľubu v regionálnej histórii. s je všeobecne rozhľadený. Ing. Róbert Kis, kronikár obce Nová Vieska má vysokoškolské vzdelanie a viacročnú prax v oblasti verejnej správy, nakoľko pracoval 28 rokov ako starosta obce.

Obecné kroniky sú systematickými záznamami o súčasných udalostiach miest a obcí. Má za cieľ definovať, opisovať a taktiež chrániť kultúrne, historické a spoločenské dedičstvo našej obce, a to tým, že o živote v obci, podujatiach a celom dianí uchováva písomné, ilustrované alebo aj obrazové záznamy do viazanej knihy, do kroniky obce. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva obce uchovaním podstatných informácií  obecného významu pre potreby súčasných a budúcich generácií.

  Úlohou kronikára je vecne, chronologicky, písomne a obrazom zbierať a zaznamenávať všetky významné skutočnosti  obecného  významu  na  základe  priebežne  získavaných  a neskreslene spracovaných  podkladov  o politickom,  hospodárskom,  kultúrnom,  sociálnom,  náboženskom a inom dianí v obci a o ľuďoch, ktorí pozitívne ovplyvnili chod obce a jej históriu.

Obecný kronikár vykonáva zápisy  v  kronike  vecne  správne,  objektívne  a  politicky  neovplyvnené.  Zbiera a zaznamenáva  aj prílohy, ako nedeliteľné  súčasti  kroniky: písomné,  obrazové  a zvukové dokumenty doplňujúce zápisy v kronike.

tel.: 036/7532220

plakát