Obsah

Zemepisné zaujímavosti


Parížske močiare

NPR Parížsky močiar je živený vodou z parížskeho potoka, ktorý vzniká spojením viacerých pramienkov nad obcou Kolta, v nadmorskej výške 195 metrov. Voda potoka Paríž tečie ticho, pričom trikrát mení smer toku. Takto kopíruje ryhy tektonických zlomov, ktoré sú stopou geologickej minulosti. Potok Paríž vteká do Hrona v nadmorskej výške 110 m. Dĺžka celého toku je 41,5 km. V polovici toku sa medzi obcami Nová Vieska - Gbelce nachádza rozšírená, z južnej strany ohradená nádrž o dĺžke 4,3 km a šírke od 20 metrov až 1km. Prietok potoka je 0,29 m3 za sekundu. Podložie tvoria pliocénne sladkovodné brektické íly nepravidelne miešané so štrkmi a pieskami, miestami vystupujúcimi na povrch.

Parížske močiare sa dostali do zoznamu chránených nálezísk ČSSR až 25.6.1966. V roku 1988 boli močiare prekategorizované na štátnu prírodnú rezerváciu s plochou 184,05 ha. V roku 1989 ČSFR prijalo dohodu o Ramsarskej konvencii a ako prvé na Slovensku boli zapísané Parížske močiare 2.7.1990, zápis v okrese vykonaný 22.9.1992. Parížske močiare sú súčasťou aj Národnej ekologickej siete NECONET. Od 1.1.1993 je Slovensko samostatným členským štátom dohovoru o mokradiach.
 

Parížske močiare Parížske močiare Parížske močiare