Obsah

Koronavírus - dôležité oznamy

Typ: náš tip
Koronavírus - dôležité oznamy

Vážení obyvatelia!

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní, informoval predseda vlády SR Peter Pellegrini poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR s tým, že v prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená. Z uvedeného dôvodu sa v našej obci rušia všetky plánované kultúrne a športové podujatia. Ústredný krízový štáb SR zároveň nariadil 14 dňovú karanténu občanom vracajúcim sa z oblastí postihnutých koronavírusom: Taliansko, Čína, Južná Korea a Irán. Každý obyvateľ, u ktorého sa objaví klinický náznak by mal zvážiť dobrovoľnú karanténu.

Za porušenie zákazu hrozí finančná pokuta 1.650,- €. 

Bližšie informácie získate u svojho obvodného lekára, alebo na www.health.gov.sk prípadne na telefónnom čísle 0800 221 234.


Ďalej:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky oznamuje všetkým občanom, že odo dňa 10.03.2020 až do odvolania bude vybavovať stránky v tzv. krízovom režime. Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu, resp. spomalenia jeho postupu v čo najväčšej miere, žiadame občanov, aby dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali e-mailové a telefonické kontakty zverejnené na stránke www.upsvr.gov.sk/nz.

Ďalšie informácie:

https://www.upsvr.gov.sk/nz/aktualne-oznamy/ustredie-prace-socialnych-veci-a-rodiny-prijima-opatrenia-cielom-ktorych-je-predist-sireniu-virusu.html?page_id=981439Rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejn6ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 pism. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon (č. 355/2007 z. Z.") vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť:
1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovatel'skú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.
Termin: dňom 07.03.2020 až do odvolania

Podľa $ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.
Termin: dňom 07.03.2020 až do odvolania

Celé znenie rozhodnutia nájdete tu (pdf)

Celé znenie rozhontutia o izolácii v domácom prostredí nájdete tu (pdf)


Usmernenie hlavného hygienika SR:

Usmernenie v celom znení nájdete tu (pdf)

Opatrenia:

opatrenia


Prílohy

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2020 11:36
Autor: Správce Webu