Obsah

 

voľbyOznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018:

Obec Nová Vieska oznamuje,  podľa  § 7 v nadväznosti na § 166 ods. 3  zákona    č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Obecné zastupiteľstvo  v Novej Vieske  Uznesením č. 22/2018 zo dňa 06. 08. 2018 schválilo 7 poslancov pre volebné obdobie 2018 – 2022 , ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  pre voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018 v obci Nová Vieska. 

Ku dňu 06.08.2018 je počet obyvateľov v obci Nová Vieska: 686.

Príloha: počet potrebných podpisov pre kandidáta podľa počtu obyvateľov

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?volby-oso2018
Informácie pre voliča


Obec   N O V Á  V I E S K A 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

        V súlade s § 169  ods. 6 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola menovaná

Beáta Takács

Obecný úrad č. 294, 943 42 Nová Vieska

Tel.č. 036/7593210 ,  uctovnictvo@novavieska.sk

         

                      Mgr. Valéria Geri

  starosta obce


OZNÁMENIE

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Nová Vieska a pre voľby starostu obce Nová Vieska za rok 2018 preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Beáta Takács

Termín: do 11.09.2018 /utorok/ do 24.00 hod.

Miesto: Obecný úrad Nová Vieska č. 294

            Úradné hodiny:

    PO: 8.00.- 12.00     12.30-15.00

    UT: 8.00.- 12.00     12.30-15.00

                ST: 8.00.- 12.00      12.30-17.00

                ŠT: 8.00.- 12.00      12.30-15.00

                PI: 8.00.- 12.30

Dňa 11.09.2018 na adrese Nová Vieska č. 174           tel.č.: 0907/404 551


Obec   N O V Á   V I E S K A

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových  volebných  komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Na základe ods. 1,2,3 § 169 a ods. 1,2,3 § 170 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových  volebných  komisií  je:

uctovnictvo@novavieska.sk      alebo      obec@novavieska.sk

 

                                                                      Mgr. Valéria Geri

                                                                                                      starosta obce


zozn.st.

zozn.oz.

výsledky