Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 1151/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec   Nová   Vieska  dňa   02.08.2019   obdržala   žiadosť   stavebníka   Západoslovenská distribučná, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 v zastúpení Ing. Eva Zlatošová, o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu.

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.

Vyvesené: 12. 8. 2019

Dátum zvesenia: 28. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť