Obsah

Späť

"PREVÁDZKOVO - SKLADOVÁ BUDOVA N. V. WINERY s.r.o." - zámer a upovedomenie o začatí konania

Obec Nová Vieska, ako dotknutá obec  podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, informuje verejnosť o zámere stavby "PREVÁDZKOVO - SKLADOVÁ BUDOVA N. V. WINERY s.r.o." .

Do zámeru môžete nahliadnuť tu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Okresnému úradu Nové Zámky, odboru starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 3 zákona. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Vyvesené: 26. 11. 2019

Dátum zvesenia: 12. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť