Obsah

Späť

Verejná vyhláška - rozhodnutie o predĺžení stav.pov.chodníky

Rozhodnutie o predlžení planosti stavebného povolenia - "Rekonštrukcia chodníkov v obci Nová Vieska" líniová stavba v obci Nová Vieska, na pozemkoch parc. č.  CKN 443/1, 446, 448/1  v kat. úz. Nová Vieska, podľa projektovej dokumentácie vypracované projektantom Ing. Peter Žák  - Z-Project s.r.o., dátum vypracovania 12/2015. Stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2016.

Verejná vyhláška

Vyvesené: 19. 4. 2018

Dátum zvesenia: 5. 5. 2018

Späť