Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Vinárstvo MF

Obec Nová Vieska, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) preskúmal návrh a predložené doklady podľa § 37 ods. 2 stavebného zákona v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinnosti účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi štátnej správy a podľa ust. § 39 ods. 1 a § 39a ods. 1 stavebného zákona, v súlade s ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu Vinárstvo MF.

Verjná vyhláška

Priloha 1- drenážny system

Situacia Vinarstvo MF


Vyvesené: 31. 1. 2019

Dátum zvesenia: 16. 2. 2019

Späť