Obsah

Späť

Výberové konanie - Obsadenie funkcie hlavného kontrolóra

Obec Nová Vieska

v zmysle § 18 a nasl. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia č.40 obecného zastupiteľstva dňa 27. februára 2019 vyhlasuje

voľbu

na obsadenie funkcie

hlavného kontrolóra Obce Nová Vieska.

 

Vyhlásenie

osobný dotazník

Vyvesené: 27. 2. 2019

Dátum zvesenia: 15. 3. 2019

Späť