Navigácia

Obsah

História

 

História

Územie našej obce bolo obývané už aj v období neolitu, o čom svedčia v chotári nájdené maľované vázy.

    * 1233 Prvá písomná pamiatka o obci v kúpno-predajnej zmluve, kde vystupuje pod názvom „Ösztövér“ (pravdepodobne časť pod dnešným Ivaničom na pravej strane potoka)
    * 1263 Opäť sa spomína naša usadlosť v spojení výmeny pôdy - majetok patrí Andrásovi Hontpázmánybélimu
    * 1347 Samovláda a zaberanie územia v susedných usadlostiach
    * 1394 György Köbölkúti zničí ösztövérsky majetok Jána Forgácsa
    * 1437 V zápisoch cirkevných desiatkov sa spomína pod názvom „Újfalu“ - usadlosť je zo severu ohraničená močiarom a zo západu lesom, pravdepodobne v okolí dnešného vyvýšenia „Paprét“
    * 1531 Majetok so štyrmi dvormi patriaci Štefanovi Báthorymu
    * 1570 Podľa tureckého spísania ostrihomských Sandžov je neobývaná
    * 1601 S názvom „Kisújfalu“ v podstate na dnešnom mieste s 1½ dvorom
    * 1647 Majetok Jána Keglevicha s  3½ dvorom
    * 1650 Obec sa pripojí k reformácii prvý duchovný je András Farnady Hencz
    * 1664 Podľa tureckého spísania je 60 daňovníkov (muži nad 15 rokov) v 39 domácnostiach
    * 1683 Poľské vojská, ktoré sa vracajú spod Viedne rozvrátia obec
    * 1696 Majetok Mikuláša Pálffyho s 93 obyvateľmi - disponuje s ním Bottyán Vak
    * 1705 František Rákóczi II. vráti kalvínom kostol
    * 1710 Koniec panovania kurucov , mor preriedi obyvateľstvo obce
    * 1715 Štátne spísanie: 16 domácností
    * 1731 Matej Bel vo svojom diele „Notitia Comitatis Strigoniensis“ ako zaujímavosť spomína „plávajúce ostrovy“ nachádzajúce sa v chotári obce
    * 1766 Pri sčítaní ľudu je 90 daňovníkov s 222 rodinnými príslušníkmi (počas panovania Márie Terézie)
    * 1768 Urbariát počas Márie Terézie
    * 1787 Znova bol postavený kostol a znovu zriadená ref. škola, 70 domácností so 476 obyvateľmi
    * 1819 Odvodnenie močiarov
    * 1828 Štátne spísanie: 80 domácností, 605 obyvateľov
    * 1850 Postavenie železnice
    * 1869 Sčítanie ľudu: 739 obyvateľov
    * 1874 Požiar, okrem 10 domov vyhorí celá dedina (zničená aj kronika obce)
    * 1880 Založenie dobrovoľného požiarneho zboru; 753 obyvateľov
    * 1914-1918 I. svetová vojna zapríčiní smrť 26 osôb; obec sa stáva súčasťou Československa
    * 1938 Pripojená k Maďarsku
    * 1945 Počas II. svetovej vojny 4 domy zničené, zahynulo 31 osôb
    * 1947 Deportácia a vysťahovanie 60 rodín (200 osôb)
    * 1949 Založenie poľnohospodárskeho družstva
    * 1993 Po rozpade komunizmu a Československa sa stáva súčasťou Slovenska

Historické zmienky o Arad puste

    * 1295 Arad-pusta -
       nachádza sa v chotári Maďarského Svodína, je majetkom ostrihomského kardinála
    * 1570 Počas tureckého nájazdu sa platí daň 500 akčí
    * 1664 Podľa tureckého spísania sa platí už 1000 akčí
    * 1923 Kolonizácia Arad-pusty, rozparcelovanie veľkomajetku baróna Ullmanna

 

História

Kniha

Nová VieskaNová Vieska

Vyšlo ako 285. číslo Malej vlastivednej knižnice

Vydalo: Vydavateľstvo KT s.r.o., Komárno, 2006

K stiahnutiu v PDF: Kniha - 6762 kB, Obal - 4476 kB