Obsah

16.01.2018

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov

Oznam - daň z nehnuteľnosti, daň zo psov

Detail

15.01.2018

Pozvánka na stretnutie - 16.01.2018

Na stretnutí budú vysvetlené všetky zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú užívania náhradných pozemkov.

Detail

10.01.2018

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku vedeného na LV č. 1 v k.ú. Nová Vieska ako parcela registra E“ p.č. 2239 o výmere 66977 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku

Detail

08.01.2018

Dotácie z rozpočtu obce Nová Vieska

Obecné zastupiteľstvo obce oznamuje organizáciám obce,že môžu podať žiadosť o dotáciu aj v roku 2018.

Detail

21.12.2017

Odvoz odpadu 2018

Odvoz odpadu 2018

Detail