Tartalom

Projekt "Zvýšenie kvality služieb - Denný stacionár HUMANITY Nová Vieska"

bola realizovaná z finančného príspevku 58 827,93 Eur, získaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, cez IROP - Integrovaný regionálny operačný program.

Predmetom projektu je:

1.  rekonštrukcia objektu denného stacionára, ktorá bude mať pozitívny vplyv na zvýšenie úrovne bezpečnosti,  hygienických  pomerov, zvýšenie kvality služieb s vytvorením rehabilitačnej miestnosti  a vo všeobecnosti skvalitnenie vnútorných priestorov budovy po vizuálnej stránke, a to jednak pre zamestnancov, ale aj pre klientov.

 

2.  Nákup zariadení do rehabilitačnej izby , ktoré budú využívané pre klientov denného stacionára a vďaka týmto tovarom sa zvýši kvalita poskytovania služieb pre klientov.

 

Prínosmi projektu vo vzťahu k rozvoju obce, regiónu a životných podmienok obyvateľov sú:

 • zlepšenie a skultúrnenie podmienok v dennom stacionári zlepšenie podmienok pre pohodlný život obyvateľov obce Nová Vieska a obyvateľov okolitých obcí, ktoré sú prepojené navzájom územím miestnej akčnej skupiny, a nie je pre nich ďaleká dostupnosť do denného stacionára celkovým zlepšením/rekonštrukciou denného stacionára  sa zvýši jeho funkčnosť, úžitkovosť, estetická stránka a atraktivita časti obce, v ktorej sa predmetné územie nachádza,
 • zlepší sa vzhľad, úroveň a celková hodnota denného stacionára  ,
 • zvýši sa atraktivita intravilánu obce, aj vo väzbe na už vytvorené zóny obce, ktoré je v bezprostrednom kontexte  s navrhovanou rekonštrukciou denného stacionára  ,
 • zvýši sa kvalita života vidieckeho obyvateľstva, s predpokladom prílevu nových obyvateľov do obce, ale aj zlepšenie kvality života pre obyvateľov obce Nová Vieska , a ďalších okolitých obcí na územní MAS Dvory a okolie- celkovo 15 obcí
 • pozitívny vplyv na rozvoj miestneho potenciálu
 • pozitívny vplyv na miestne prepojenie a prínos pre celé územie MAS Dvory a okolie- 15 obcí
 • realizáciou projektu obec zároveň buduje aj svoju konkurenčnú výhodu a trvale udržateľnú pozíciu v regióne, nakoľko do denného stacionára môžu prísť využiť služby obyvatelia z celého regiónu MAS Dvory a okolie – obyvatelia z 15 obcí
 • vytvoria sa pekné a udržované miesta s vyššou životnou úrovňou bývania v obci, s možnosťou poskytovania lepších miestnych základných služieb pre obyvateľstvo a obyvateľov celého regiónu 
 • realizáciou projektu sa prispeje k zníženiu migrácie obyvateľstva z dôvodu skvalitnenia atraktivity intravilánu obce,
 • po realizácii projektu bude obec atraktívnejšia svojím prostredím a lákavá pre mladých ľudí, aby si založili rodiny a usadili sa na pokojnejšom vidieku. Kritériom výberu vhodnej lokality pre život ľudí je aj atraktivita obce a jej okolia, kvalita, štruktúra a dostupnosť a kvalita služieb, ktoré obec poskytuje svojim občanom, bez závislosti od iných obcí, prípadne väčších miest v okolí,
 • zlepšia sa podmienky pre všestranný rozvoj obce, vzhľadom k tomu, že  sa zvýši atraktivita prostredia v obci, priláka sa do obce aj viac nových obyvateľov a obyvateľov z regiónu
 • realizáciou projektu sa podporí plánovanie a realizácia ďalších rozvojových projektov v obci.

 

pl

humhum

humhum

humhum

hunhum

Viac fotografií o priebehu rekonštrukčných prác nájdete v galérii, kliknutím na nasledujúci odkaz:

fotogaleria-1/2023/rekonstrukcia-interieru-denneho-stacionara-humanity-757sk.html