Obsah

Miestny denný stacionár, ktorý nesie názov HUMANITY, je zriadený obcou Nová Vieska, prevázdkuje v budove starej školy, Nová Vieska č. 30.

Poskytuje sa tu  sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas pologočas dňa, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje: pracovnú terapiu, záujmovú činnosť.

Odborný tím so skúsenosťami v práci so seniormi v zariadení ponúka: sociálne služby  s celodennou  starostlivosťou  so  zameraním  na  stimulačné  a preventívne  programy, individuálny prístup k potrebám  klienta, monitorovanie, rešpektovanie a riešenie problémov klientov. V stacionári sú vytvárané priestory pre sebarealizáciu klientov, pobyt v stacionári je prispôsobený  domácim podmienkam. Personál spolupracuje s klientovou rodinou.

Klientom  sú  počas  prevádzkovej  doby  k dispozícii  pre  ich  špeciálne  zamestnania v zmysle ich individuálnych rozvojových pláprácanov týkajúcich sa aktivačnej terapie a záujmovej činnosti (na precvičovanie krátkodobej a dlhodobej pamäte - spoločenské hry, muzikoterapia, biblioterapia, pohybové aktivity, nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností, pohybové cvičenia, nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne  a  v komunite,  kultúrno-spoločenské  aktivity,  duchovná  činnosť,  či  ďalšie voľnočasové aktivity) jedna spoločenská miestnosť, jedáleň, výdajňa jedál a oddychovňa.  

Stacionár je vybavený nábytkom podľa predpisov, spoločenská miestnosť je vybavená prostriedkami na záujmovú činnosť: šijacie stroje 3 kusy, tkáčske stroje 4 kusy, súpravy  na vylievanie sviečok,  na koráliky, atď. Klienti vďaka svojich zručností spolu háčkujú, šijú rôzne dekoračné predmety alebo pomôcky do domácnosti z textilu. Hotové diela ručných prác sú pravidelne vystavané na slávnostných obecných podujatiach, ako Deň obce, Oberačkové slávnosti, Miestne vianočné trhy, atď.

szoves

VedúSzabó Mártaca DS HUMANITY, Marta Szabóová zorganizuje ročne viac príležitostí, ako napr. návšteva záhradníckej výstavy GARDENIA v Nitre, zúčastnenie sa na divadelných predstaveniach v okolitých obciach a rôzne prednášky v priestoroch HUMANITY.

Klienti DS pravidelne vystupujú malými scénkami, spevom na podujatiach obce.

Sledovať prácu v DS HUMANITY môžete aj na sociálnej sieti:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015413462786&fref=ts

Konanie pred poskytovaním sociálnej služby v DS HUMANITY sa začína na základe písomnej žiadosti klienta, rodinného príslušníka, resp. zákonného zástupcu klienta, ktorú podáva na príslušnom OÚ podľa miesta trvalého bydliska. Do DS HUMANITY sú prijímaní občania, odkázaní na starostlivosť inej fyzickej osoby - na denný pobyt.

Kapacita denného stacionára je  20 osôb.

Prevádzková doba :

Pondelok až piatok: od 8,00 do 16,00 hod.

Poslaním HUMANITY je skvalitniť a zlepšiť život, zabezpečiť kontakt so spoločenským prostredím, udržiavanie aktívneho života, predlženie sebestačnosti a samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.