Obsah

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Typ: ostatné
Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemku vedeného na LV č. 1 v k.ú. Nová Vieska ako parcela registra E“ p.č. 2239 o výmere 66977 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Vieske (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) číslo 52/2017 zo dňa 12.12.2017, bol v súlade s § 9a  ods.9 v spojení s § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.138/1991 Zb.“) schválený zámer prenájmu a spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Nová Vieska (ďalej len „obec“), vedeného na LV č. 1 v k.ú. Nová Vieska ako parcela registra E“ p.č. 2239 o výmere 66977 m2, orná pôda, v podiele 1/1 k celku.

             Súčasne boli schválené vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie o zámere a spôsobe prenájmu a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bolo zverejnené na úradnej tabuli obce, na internetovej stránke obce dňa 13.12.2017.

 

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden záujemca. Komisia dňa 08.01.2018 preštudovala predložené materiály, doručené ponuky, oboznámila zastupiteľstvo s ponukou na schôdzi zastupiteľstva  dňa 08.01.2018.

Zastupiteľstvo jednohlasne vybralo ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

SELIT spol s.r.o.,   adresa 943 42 Nová Vieska č.563,  IČO: 31435424,  za nájomné vo výške 210,0 €/ha/rok, spolu 1406,52 €/rok.


Vytvorené: 10. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 10. 1. 2018 13:55
Autor: Správce Webu