Obsah

otv.

 

Je možné vybaviť

Kompetencie stavebného úradu sa riadia stavebným zákonom č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Stavebný úrad dohliada na zákonnosť postupov pri realizácií stavebných činností.

  • oznámenie k ohláseniu drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác
  • rozhodnutie o umiestnení stavby, o využívaní územia, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmene územného rozhodnutia,
  • stavebné povolenie pre stavby, zmeny stavby pred jej dokončením, terénne úpravy, predĺženie platnosti stavebného povolenia
  • kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene v užívaní stavby, rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby,
  • povolenie na odstránenie stavby, nariadenie na odstránenie stavby
  • súhlas na výrub drevin