Obsah

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Postavenie, výkon a rozsah činnosti hlavného kontrolóra sú zakotvené v zákone o obecnom zriadení.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola:

  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý ocec užíva,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • vybavovania sťažností a petícií,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
  • plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov obce a
  • plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavný kontrolór obce, zvolený Obecným zastupiteľstvom Nová Vieska,

dňa 28.03.2019:

Mgr. Monika Szarka