Obsah

Územný plán

 

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové uspoUPD NOva Vieskariadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

„Zadanie Spoločného územného plánu Dvory a okolie“ bolo schválené obecným zastupiťeľstvom dňa 20.11.2006 s uznesením č. 46/2006 (295.78 kB)

„SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ Bešeňov, Branovo, Dubník ,Gbelce, Jasová, Nová Vieska, Rúbaň, Strekov, Svätý Peter, Svodín, Šarkan /  Dvory a okolie/“ bol schválený obecným zastupiťeľstvom dňa 27.04.2009 s uznesením č.14/2009 (234.51 kB)

Územný plán obce z roku 2009

 

Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho roPHSRzvoja obce

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 309/2014 Z. z. ako jeden zo základných dokumentov podpory  regionálneho  rozvoja  územia  definuje  program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja obce  (ďalej  PHSR).  PHSR  predstavuje  strednodobý  programový  dokument,  ktorý  obsahuje okrem analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce aj hlavné smery jej vývoja, ustanovuje ciele  a  prvoradé  potreby  i  úlohy  dominantné  v  rozvoji  technickej  a  sociálnej  infraštruktúry,  v starostlivosti o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach i návrh finančného a administratívneho zabezpečenia. PHSR obce Nová Vieska treba chápať ako koncepčný dokument identifikujúci nielen hlavné problémy rozvoja obce, ale i opatrenia, ktoré by mali k riešeniu týchto problémov prispieť. Prostredníctvom PHSR sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu oblasť. 

PHSR je „živý“ dokument, ktorý stanovuje základné body smerovania obce a je možné ho v priebehu realizácie rozvojových aktivít obce podľa potreby aktualizovať.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Vieska na roky 2015-2022

 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nová Vieska na roky 2023- 2027

PHSR bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.1.2023 uznesením č. 16 (253.8 kB)