Obsah

Stránka

  • 1

V súlade s osobitným zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Obec Nová Vieska zverejňuje spôsob podávania oznámení:

  1. Oznámenie možno podať písomne alebo ústne.
  2. Písomné oznámenie možno podať:
  • poštou na adresu Obec Nová Vieska, Obecný úrad v Novej Vieske, 943 42 Nová Vieska 294,
  • osobne v podateľni na Obecnom úradev Novej Vieske, 943 42 Nová Vieska 294,
  • elektronicky na e-mailovú adresu oznámenie.novavieska@gmail.com.

Podrobnosti o ochrane si môžete prečítať v smernici 2019_2_ Smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej čnnosti.