Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce

2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území oce Nová Vieska

1_2023_dane a poplatky_VZN.pdf Stiahnuté: 59x

2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2022, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Nová Vieska

VZNO 1_2022 - prvadzkovy por pohrebiska.pdf Stiahnuté: 85x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

VZNO 2_2022 _o cinnostiach_zakaz.pdf Stiahnuté: 82x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 3/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Nová Vieska

VZNO 3_2022 _o ochrane zelene.pdf Stiahnuté: 69x

4/2022

4/2022 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a o podmienkach úhrady

4_2022_návrh VZN - výška príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf Stiahnuté: 64x

5/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska Číslo 5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Vieska

5_2022_dane a poplatky.pdf Stiahnuté: 76x

2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2021 o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Vieska

VZNO_1_2021_dane a poplatky.pdf Stiahnuté: 120x

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 2/2020 - Štatút obecného kronikára

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 2/2020 - Štatút obecného kronikára

VZNO 2_2020 -statut obecneho kronikara.pdf Stiahnuté: 199x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce nová Vieska číslo 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2020 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce nová Vieska číslo 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZNO_1_2020_o nakladani s odpadom.pdf Stiahnuté: 345x

2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 1/2019 o výške príspevku za pobyt

1_2019_VZN - výška príspevku MŠ, ŠKD, ŠJ.pdf Stiahnuté: 276x

2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska č. 1 /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Vieska číslo 5/2015 o podmienkach držania psov na území obce Nová Vieska

1_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 405x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Vieska číslo 6 /2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Nová Vieska

2_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 439x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Vieska číslo 7/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy na území obce Nová Vieska

3_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 420x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 4/2017 o dočasnom obmedzení a zákaze užívania pitnej vody na iné účely a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Nová Vieska

4_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 435x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska č. 5/2017 o pravidlách času predaja v obchode a poskytovania služieb na území obce Nová Vieska

5_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 410x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 6 /2017 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác na území obce Nová Vieska

6_vzn nová vieska.pdf Stiahnuté: 447x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 7/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

7_ VZN Nová Vieska.elektronická služba.pdf Stiahnuté: 410x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 8/2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Vieska číslo 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 8/2017 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Vieska číslo 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

8_2017_ktorym sa meni _dane.pdf Stiahnuté: 535x

2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska č. 4/2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Vieska č. 1/2012 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území obce

4_2016_zrusenie_povodnove.pdf Stiahnuté: 382x

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Vieska číslo 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Vieska

3_2016_danepoplatky.pdf Stiahnuté: 568x

Stránka